Database’lerinizi farklı bir sunucuya taşımak  ve oradan kullandırtmak istiyorsunuz fakat mevcut entegrasonlar yıllar önce yapılmış . Kullanıcıları görebilseniz bile şifrelerini bilmiyor ve herhangi bir yerden bulamıyorsunuz. Şifresini değiştirmeniz durumda uygulama tarafında da değişiklik yapılması gerekiyor. Bu gibi durumlarda Microsoft tarafından yayınlanan aşağıdaki script’i kullanarak problemsiz bir şekilde bütün kullanıcıları ve şifrelerini taşıyabilirsiniz.

 

Aşağıdaki script Master database üzerinde 2 adet store procedure oluşturuyor.  SSMS üzerinde SA yetkili bir user ile login olduktan sonra scripti çalıştırın. Script execute ettikten sonra ikinci satırda bulunan store procedure’u çağırıp çıktıları copy\paste yaparak diğer SQL server üzerinde çalıştırdığınızda bütün kullanıcıları yeni SQL server üzerinde tekrar yaratacaktır.


 

After you move a database from the instance of SQL Server on server A to the instance of SQL Server on server B, users may be unable to log in to the database on server B.  To transfer the logins, use one of the following methods, as appropriate for your situation.

Open a new Query Editor window, and then run the following script.
Than execute second query and call store procedure.

You will get a user list with encrypted password. You just need the copy this script and RUN on server where you want to move users.

USE master
GO
IF OBJECT_ID ('sp_hexadecimal') IS NOT NULL
 DROP PROCEDURE sp_hexadecimal
GO
CREATE PROCEDURE sp_hexadecimal
  @binvalue varbinary(256),
  @hexvalue varchar (514) OUTPUT
AS
DECLARE @charvalue varchar (514)
DECLARE @i int
DECLARE @length int
DECLARE @hexstring char(16)
SELECT @charvalue = '0x'
SELECT @i = 1
SELECT @length = DATALENGTH (@binvalue)
SELECT @hexstring = '0123456789ABCDEF'
WHILE (@i <= @length)
BEGIN
 DECLARE @tempint int
 DECLARE @firstint int
 DECLARE @secondint int
 SELECT @tempint = CONVERT(int, SUBSTRING(@binvalue,@i,1))
 SELECT @firstint = FLOOR(@tempint/16)
 SELECT @secondint = @tempint - (@firstint*16)
 SELECT @charvalue = @charvalue +
  SUBSTRING(@hexstring, @firstint+1, 1) +
  SUBSTRING(@hexstring, @secondint+1, 1)
 SELECT @i = @i + 1
END

SELECT @hexvalue = @charvalue
GO
 
IF OBJECT_ID ('sp_help_revlogin') IS NOT NULL
 DROP PROCEDURE sp_help_revlogin
GO
CREATE PROCEDURE sp_help_revlogin @login_name sysname = NULL AS
DECLARE @name sysname
DECLARE @type varchar (1)
DECLARE @hasaccess int
DECLARE @denylogin int
DECLARE @is_disabled int
DECLARE @PWD_varbinary varbinary (256)
DECLARE @PWD_string varchar (514)
DECLARE @SID_varbinary varbinary (85)
DECLARE @SID_string varchar (514)
DECLARE @tmpstr varchar (1024)
DECLARE @is_policy_checked varchar (3)
DECLARE @is_expiration_checked varchar (3)

DECLARE @defaultdb sysname
 
IF (@login_name IS NULL)
 DECLARE login_curs CURSOR FOR

   SELECT p.sid, p.name, p.type, p.is_disabled, p.default_database_name, l.hasaccess, l.denylogin FROM 
sys.server_principals p LEFT JOIN sys.syslogins l
   ON ( l.name = p.name ) WHERE p.type IN ( 'S', 'G', 'U' ) AND p.name <> 'sa'
ELSE
 DECLARE login_curs CURSOR FOR


   SELECT p.sid, p.name, p.type, p.is_disabled, p.default_database_name, l.hasaccess, l.denylogin FROM 
sys.server_principals p LEFT JOIN sys.syslogins l
   ON ( l.name = p.name ) WHERE p.type IN ( 'S', 'G', 'U' ) AND p.name = @login_name
OPEN login_curs

FETCH NEXT FROM login_curs INTO @SID_varbinary, @name, @type, @is_disabled, @defaultdb, @hasaccess, @denylogin
IF (@@fetch_status = -1)
BEGIN
 PRINT 'No login(s) found.'
 CLOSE login_curs
 DEALLOCATE login_curs
 RETURN -1
END
SET @tmpstr = '/* sp_help_revlogin script '
PRINT @tmpstr
SET @tmpstr = '** Generated ' + CONVERT (varchar, GETDATE()) + ' on ' + @@SERVERNAME + ' */'
PRINT @tmpstr
PRINT ''
WHILE (@@fetch_status <> -1)
BEGIN
 IF (@@fetch_status <> -2)
 BEGIN
  PRINT ''
  SET @tmpstr = '-- Login: ' + @name
  PRINT @tmpstr
  IF (@type IN ( 'G', 'U'))
  BEGIN -- NT authenticated account/group

   SET @tmpstr = 'CREATE LOGIN ' + QUOTENAME( @name ) + ' FROM WINDOWS WITH DEFAULT_DATABASE = [' + @defaultdb + ']'
  END
  ELSE BEGIN -- SQL Server authentication
    -- obtain password and sid
      SET @PWD_varbinary = CAST( LOGINPROPERTY( @name, 'PasswordHash' ) AS varbinary (256) )
    EXEC sp_hexadecimal @PWD_varbinary, @PWD_string OUT
    EXEC sp_hexadecimal @SID_varbinary,@SID_string OUT
 
    -- obtain password policy state
    SELECT @is_policy_checked = CASE is_policy_checked WHEN 1 THEN 'ON' WHEN 0 THEN 'OFF' ELSE NULL END FROM sys.sql_logins WHERE name = @name
    SELECT @is_expiration_checked = CASE is_expiration_checked WHEN 1 THEN 'ON' WHEN 0 THEN 'OFF' ELSE NULL END FROM sys.sql_logins WHERE name = @name
 
      SET @tmpstr = 'CREATE LOGIN ' + QUOTENAME( @name ) + ' WITH PASSWORD = ' + @PWD_string + ' HASHED, SID = ' + @SID_string + ', DEFAULT_DATABASE = [' + @defaultdb + ']'

    IF ( @is_policy_checked IS NOT NULL )
    BEGIN
     SET @tmpstr = @tmpstr + ', CHECK_POLICY = ' + @is_policy_checked
    END
    IF ( @is_expiration_checked IS NOT NULL )
    BEGIN
     SET @tmpstr = @tmpstr + ', CHECK_EXPIRATION = ' + @is_expiration_checked
    END
  END
  IF (@denylogin = 1)
  BEGIN -- login is denied access
   SET @tmpstr = @tmpstr + '; DENY CONNECT SQL TO ' + QUOTENAME( @name )
  END
  ELSE IF (@hasaccess = 0)
  BEGIN -- login exists but does not have access
   SET @tmpstr = @tmpstr + '; REVOKE CONNECT SQL TO ' + QUOTENAME( @name )
  END
  IF (@is_disabled = 1)
  BEGIN -- login is disabled
   SET @tmpstr = @tmpstr + '; ALTER LOGIN ' + QUOTENAME( @name ) + ' DISABLE'
  END
  PRINT @tmpstr
 END

 FETCH NEXT FROM login_curs INTO @SID_varbinary, @name, @type, @is_disabled, @defaultdb, @hasaccess, @denylogin
  END
CLOSE login_curs
DEALLOCATE login_curs
RETURN 0
GO
EXEC sp_help_revlogin

By Faruk TERZIOGLU

Faruk TERZIOGLU - 2003 senesinden beri aktif olarak bilgi teknolojileri sektöründe çalışıyor. Uzmanlık alanları BT altyapı çözümleri ve yazılım tanımlı veri merkezi teknolojileri, Microsoft ailesi ürünleri, Açık kaynak kodlu sanallaştırma platformları ve uygulamaları olup bulut teknolojileri öncelikli ilgilendiği alanlar arasındadır. 2018 yılında Alibaba Cloud tarafından Bulut Teknolojileri Çözümleri alanında MVP, 2019 Yılında VMware tarafından vExpert ilan edilmiştir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Facebook
 • X (Twitter)
 • LinkedIn
 • More Networks
Copy link